یاتاقان


یاتاقان ها محل استقرار و تکیه گاه زبانه شافت ها، محورها،توپی ها و قطعات متحرک میباشند و وظیفه تحمل و راهنمایی آنها را بر عهده دارند.
انواع یاتاقان ها (از جهت نیروی وارده)
* یاتاقان های شعاعی
* یاتاقان های محوری
یاتاقان های لغزشی
* یاتاقان های چشمی
* یاتاقان های دو تکه (یاتاقان های کولر)
* یاتاقان های قابل تنظیم (میله کار ماشین تراش)
یاتاقان های غلتشی (بلبرینگ)
 
یاتاقان