آشنایی با کد های بلبرینگ


کد مشخصه
مفهوم کد
A
اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. به عنوان نمونه
 • 4210A به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه است.
 • 7056A به معنی زاویه تماس 30 درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه می باشد.
AC
زاویه تماس 25 درجه در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای
AS
وجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی (اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند)
ASR
وجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی ( اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند).
A xxx
همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
B
1- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. مثلاً
 • 7210B به معنی زاویه تماس 40 درجه در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه است.
 • 7210B به معنی زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی می باشد.
2- همچنین می تواند به معنی وجود لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطیباشد.
BIR
شیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی.
B xxx
حرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
C
1- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی برینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.به طور نمونه
 • 7210C یعنی زاویه تماس 15 در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
 • 22310C یعنی حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای
2- همچنین می توند به معنی بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد. نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع برینگها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).
CA
1- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
2- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دوو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.
CAB
غلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CABC
شیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.
CAC
شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد  اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CB
1- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
2- در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.
CC
1- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
2- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دوو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.
CLN
کاهش در تلورانس حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس 6X استاندارد ISO).
CL0
کلاس دقت 0 استاندارد ANSI-ABMA
CL00
کلاس دقت 00 استاندارد  ANSI-ABMA
CL3
کلاس دقت 3 استاندارد  ANSI-ABMA
CL7A
کیفیت استاندارد SKF برای برینگ های پینیون
CN
لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشاندهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال
 • CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 • CNM  لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 • CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 • CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3
C1
لقی داخلی، کمتر از C2
C2
لقی داخلی، کمتر از نرمال
C3
لقی داخلی، بیشتر از نرمال
C4
لقی داخلی، بیشتر از C3
C5
لقی داخلی، بیشتر از C4
C6
تولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.
C7
تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.
C01
کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی
C02
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01
C03
کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی
C04
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03
C10
کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در برینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.
C20
تلورانس قطر داخلی کمتر از C10
C30
کاهش تلورانس قطر داخلی، به سمت حد حد اقل استاندارد
C40
تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10
C50
کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد
C80
کاهش تلورانس ارتفاع در برینگ های کف گرد
D
1- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف برینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره برینگ قرار می گیرد: مثال:
 • 3310D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس 45 در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
 • K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه
2- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.
DB
دوبلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت برینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو برینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می  گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:
 • A:  بار اولیه سبک (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)
 • C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 • GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ های شیار عمیق)
 • GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN
DF
دو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.
DG
دو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.
DH
برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه
DP
قطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه )
DR
دو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.
DS
1- برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت
22- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه
DT
دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .
DV
شیار در حلقه بیرونی بلبرینگ های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.
D8
عدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد
E
اصلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.مثال:
 • 6206E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق
 • NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای
 • 29320E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد
EC
غلتک های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
FA
تمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی
FB
تمرکز قفسه F بر حلقه داخلی
FE
قفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.
FMA
قفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ های سوزنی
FP
قفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
2F
بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف
2FF
بلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف
G
بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو برینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت برینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.
GA
بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت برینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.
GB
بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GA بیشتر است.
GC
بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GB بیشتر است.
GP
رولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.
H
1- قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده
2-  کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27
HA
سخت کاری سطحی کل برینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:
 • 0: کل برینگ
 • 1: حلقه های بیرونی و داخلی
 • 2: حلقه بیرونی
 • 3: حلقه داخلی
 • 4: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
 • 5: اجزاء غلتشی
 • 6: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی
 • 7: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
HB
برینگی که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند.
HE
برینگ یا قطعاتی از برینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HM
بیرینگ یا اجزاي بیرینگ كه سختي ماتنزیني شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HT
برینگ پرشده با گریس دما بالا (130C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بربینگ (25% تا 35% فضای خالی برینگ ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:
 • A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.
 • B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.
 • C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)
HU
برینگ یا اجزاء برینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
HV
برینگ یا اجزاء برینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
IS
رولبرینگ سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.
J
قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.
JA
قفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی
JBCS
قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی (مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه)
JBS
قفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی
JE
قفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده
JR
قفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.
JW
قفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده
K
حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:12
K30
حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:30
L
قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.
LA
قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
LB
قفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی
LHT
برینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از 140+ درجه سانتی گراد تا 40- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می شود.
LO
برینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.
LP
قفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
LPS
قفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.
LS
کاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.
4T
برینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (50- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در برینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.
M
قفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.
MA
قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه بیرونی
MAS
قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MB
قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه داخلی
MBS
قفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه داخلی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MO
برینگی که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند.
MP
قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی
MPS
قفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.
MT
برینگ محتوی گریس دما متوسط  (110+ درجه سانتی گراد تا 30- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.
N
جای خار در حلقه بیرونی برینگ
NR
جای خار و خار در حلقه بیرونی برینگ (برای تثبیت محوری برینگ)
N1
یک شکاف در لبه بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ
N2
دو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ
N4
N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.
N6
N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.
P
قفسه پلي آمید 66 تقویت شده با الیاف شیشه كه با روش تزریق پلاستیك ساخته شده و نسبت به اجزاي غلتنده مركز شده است.
P1
قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای
P2
رولبرینگ بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه
P3
رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح
PR
رولبرینگ بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه حلقه بیرونی
P4
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO (دقیقتر از P5)
P4A
دقت ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس 9AFBMA
P5
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 5 استاندارد ISO (دقیقتر از P6)
P6
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 6 استاندارد ISO
PA9
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9
PA9B
دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9
QBC
چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این برینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QBT
چهار بلبرینگ شیار عمیق  یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این برینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QFC
چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.
QFT
چهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QR
چهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی
QT
چهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم
Q05
ارتعاش بسیار کم
Q06
ارتعاش کمتر از نرمال
Q5
سطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)
Q6
سطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)
R
لبه یکپارچه بیرونی روی حلقه بیرونی
RS
رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی
RS1
کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
RS2
کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
2RS
کاسه نمد نوع RS در دو طرف برینگ
2RS1
کاسه نمد 1RS در دو طرف برینگ
2RS2
کاسه نمد RS2 در دو طرف برینگ
RSH
کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک  اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.
2RSH
کاسه نمد نوع RSH در دو طرف برینگ
02RS
رولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف
RZ
کاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)
2RZ
کاسه نمد RZ در دو طرف برینگ
(X)RXX
حرف R همراه با دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
SM
رولبرینگ سوزنی دارای گریس. ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند.
SORT
سری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی. اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .
SP
دقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4
SO
پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 150+ درجه سانتی گراد
S1
پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 200+ درجه سانتی گراد
S2
پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 250+ درجه سانتی گراد
S3
پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 300+ درجه سانتی گراد
S4
پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای 350+ درجه سانتی گراد
T
1-  قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده
2- سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K
TA
قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
TB
قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی حلقه داخلی
TBT
سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TFT
سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TG
سه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به یکی از صورتهای,TFT TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TH
قفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده
TN
قفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در برینگ تزریق شده باشد. طراحی ها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.
TR
سه  بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار
TT
سه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به صورت پشت سرهم
T
همراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
U
1- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای 115یا 116 بدون بوش رزوه نشده
2- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی
33- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر
UP
دقت فوق العاده بالا، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4
UPG
بلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم
V
برینگ بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی
VGA
رولبرینگ سوزنی یا استوانه ای، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است. ( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است)
V
به همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
VA
تغییراتی که به  منظور کاربرد بخصوص در برینگ ایجاد شده است ، نظیر:
 • VA201 برینگ برای واگن کوره ها
 • VA301 برینگ برای موتورهای کششی
VB
ابعاد بیرونی اصلاح شده، بویژه شعاع پخ
VE
اصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی
VQ
تلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد
VS
لقی داخلی غیر استاندارد در برینگ
VT
روانکاری غیر استاندارد
W
1- بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری
2- رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند K) با جا خار در حلقه داخلی یا بیرونی
WM
همراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
W20
سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ
W26
شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی  برینگ
W33
یک شیار و سه  سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ
W33X
یک شیار وشش  سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ
X
تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی برینگ بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO
Y
قفسه برنجی پرسی. طراحی های دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند.
YA
قفسه برنجی پرسی، متمرکز روی حلقه بیرونی
Z
1- رولبرینگ های سوزنی مرکب با محفظه
22- کاسه نمد فلزی در یک طرف برینگ
2Z
کاسه نمد Z در دو طرف برینگ
ZN
Z+N، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNR
Z+NR، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNB
Z+N، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZNBR
Z+NR، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZW
مجموعه دو ردیفه غلتک های سوزنی و قفسه