نظافت بلبرینگ


نظافت بلبرینگها به دو روش انجام می شود:
 
* نظافت سرد
 
تمیز کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها در حالت سرد شامل شستشوی بلبرینگ و رولبرینگ در خلال های نفتی یا مواد مشابه است که در این گونه مواقع همیشه باید از مایع و ابزار مناسب استفاده شود.تمیز کاری و شستشوی اولیه باید در یک ظرف و تمیز کاری بعدی در ظرف دیگر انجام شود و پس از خشک کردن بلبرینگ و رولبرینگ باید تا موقع نصب از گرد و غبار محافظت شود.

 

مراحل تمیز کاری بلبرینگ و رولبرینگ ها به شرح زیر می باشد:
 
1-بلبرینگ و رولبرینگ در داخل یک حلال نفتی سرد غوطه ور می شود
2- بلبرینگ و رولبرینگ توسط یک قلم موئی در حلال نفتی شستشو و تمیز می شود
3- سپس بلبرینگ و رولبرینگ را از داخل محلول در آورده می شود و با چرخاندن آن در یک روغن سبک و تمیز حلال از آن خارج می شود
4- سپس بلبرینگ و رولبرینگ دقیق بررسی و بازرسی می شود
5- در صورت سالم بودن مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.
 
*نظافت گرم
 
برای تمیز کاری در حالت گرم از یک روغن رقیق که نقطه استعال آن حدود 250 درجه سانتیگراد است استفاده می شود.برای شستشو روغن تا دمای حدود 120 درجه سانتیگراد گرم می شود و تمیز کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها با روغن گرم خیلی موثر است.گرم کردن بیشتر روغن نیاز به مراقبت بیشتر دارد و باید در برابر اکسید شدن محافظت شود.

 

بلبرینگ و رولبرینگ را که صدمه ای ندیده باشد را می توان بدون ریسک دوباره نصب کرد برای جلوگیری از زنگ زدن بلبرینگ و رولبرینگ باید بعد از تمیز کاری در حالی که آرام چرخانده می شود آن را گریس کاری نمود.