رولبرینگ بشکه ای


رولبرینگ دو ردیفه
Spherical Roller bearing

رولبرینگ های غلطکی دو ردیفه خاصیت خود تنظیمی دارند و همین عامل باعث می شود به عدم همراستایی حسایت نشان ندهد و در عین داشتن این قابلیت تطبیق تحمل بار های شعاعی و محوری را نیز دارند.
ساچمه های با قطر زیاد و بلند و همچنین پر تعداد قابلیت تحمل بارهای زیاد این نوع بلبرینگ را نشان میدهد.

این رولبرینگ ها در دومدل ساده و داخل مخروطی طراحی شده است که در نوع دوم جهت نصب باید ازمهره چاکنت استفاده کرد.

نمونه های جدید با پسوند EC جهت تحمل بار بیشتر طراحی شده اند.