خط مشی کیفیت


هدف ما تنها خوب بودن درکیفیت نیست بلکه پیشرو بودن در آن نیز برایمان اهمیت دارد.
برای آنکه مشتریانمان را در درازمدت متعهد و مطمئن نگه داریم، همواره باید  در کیفیت، تکنولوژی، هزینه و بهره­وری، تحویل به موقع و اثبات یک سرویس صادقانه پیشرو باشیم.
اساس کار این شرکت از روز تاسیس چنین بوده و در آینده نیز این چنین خواهد بود.
معیار استاندارد ما کیفیت از نظر مشتریان است؛ ما تمام تمرکزمان در هر تلاشی که ارائه می­دهیم برآوردن انتظارات و نیازهای مشتریانمان می­باشد. هر کارمندی باید برمبنای این اصل، فکر و عمل کند و ما باید با مدنظر داشتن چنین هدفی همۀ همکاریمان را انجام دهیم.
هدف کار ما باید برمبنای "عدم وجود نقص" باشد و ما باید معیارها را در همۀ سازمانها نه تنها برای اطمینان از کشف نقص بلکه برای اجتناب از نقص اجرا کنیم.
نتیجۀ کار ما باید، در تمامی زمان­ها و در هر بخشی از شرکت عاری از هرگونه نقصی باشد.
مدیریت و همۀ کارمندان به این سیاست کیفی التزام قلبی دارند.