حرارت قابل تحمل بلبرینگ


کارکرد بلبرینگ و رولبرینگ ها در دماهای متفاوت بستگی به قفسه بلبرینگ و رولبرینگ دارد:
 
انواع قفسه بلبرینگ و رولبرینگ:
 
بلبرینگ قفسه فولادی:
 
بلبرینگ یا رولبرینگ های با قفسه فولاد می توانند تا دمای 300+ درجه سانتیگراد بکار روند هر چند که ظرفیت تحمل بار آنها در دما های بالای 180+ درجه سانتیگراد کاهش می یابد. بلبرینگ های دارای کاسه نمد محدوده دمای مجاز به جنس کاسه نمد بستگی دارد.محدوده دمای مجاز گریس بکار رفته برای روانکاری هم گاهی محدودیتی به شمار می رود.
 
بلبرینگ قفسه برنجی:
 
محدوده دمایی مجاز برای بلبرینگ هایی با قفسه برنج بی نیاز به سرویس روانکاری از 50- تا 150+ درجه سانتیگراد می باشد.تحت بار های استاتیکی خالص دمای ماکزیمم 280+ درجه سانتیگراد هم مجاز است به شرط آن که کم شدن ظرفیت تحمل بار برای بلبرینگ یا رولبرینگ اشکالی تولید نکند.
 
بلبرینگ قفسه فیبری:
 
محدوده دمایی مجاز برای بلبرینگ یا رولبرینگ های با قفسه فیبری و بی نیاز به سرویس روانکاری از 50- تا 150+ درجه سانتیگراد می باشد به جز بلبرینگ یا رولبرینگ های کاسه نمد دار که دمای مجاز 30- تا 130+ درجه سانتیگراد می باشد.