ابزار جا زدن بلبرینگ ها


تجهیزات مناسب برای نصب کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین برای خارج کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها بطور موثری می توانند از صدمه رسیدن به بلبرینگ و رولبرینگ ها در هنگام نصب و بیرون آوردن بلبرینگ و رولبرینگ جلوگیری کرد.همچنین استفاده از این تجهیزات جهت نصب یا خارج کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها باعث افزایش سرعت کار و ایمن انجام شدن عملیات می شود.این تجهیزات به شرح زیر می باشد:
 
  • سیم های مخصوص برای آویزان نگه داشتن بلبرینگ و رولبرینگ
  • استفاده از مهره هیدرولیک برای جازدن بلبرینگ و رولبرینگ
  • قلاب فنر آویزان نگه دارنده بلبرینگ و رولبرینگ
  • تجهیزات هیدرولیکی جهت نصب بلبرینگ و رولبرینگ